Algemene voorwaarden By-Ted Productions

Definities

1. By-Ted Productions: By-Ted Productions, gevestigd te Bergen onder KvK nr. 75688751.
2. Klant: degene met wie By-Ted Productions een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: By-Ted Productions en klant samen.
4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens By-Ted Productions.
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.
Aanvaarding
  1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte, behoudt By-Ted Productions zich het recht voor de offerte alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen. 
  2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt By-Ted Productions slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.
Voorwerk
1. Het eerste gesprek dat plaats vindt tussen de klant en By-Ted Productions is geheel kostenloos en vrijblijvend.
2. Indien vervolgens op mondeling en/of schriftelijk verzoek van de klant werkzaamheden worden verricht gelden deze algemene voorwaarden en zal er onderling een prijsafspraak gemaakt worden.
Offertes
1. Offertes van By-Ted Productions zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
2. Een offerte is maximaal 1 maand geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in de offerte staat vermeld.
3. Als de klant een offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt de offerte.
Prijzen
1. Alle prijzen die By-Ted Productions hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
2. Alle prijzen op die By-Ted Productions hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan By-Ted Productions te allen tijde wijzigen.
3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die By-Ted Productions niet kon voorzien ten tijde van het doen van de offerte, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.
5. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door By-Ted Productions vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.
6. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van By-Ted Productions, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
7. Indien partijen voor een dienstverlening door By-Ted Productions een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
8. By-Ted Productions is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
9. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient By-Ted Productions de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
10. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
11. By-Ted Productions heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
12. Voorafgaand aan de ingang ervan zal By-Ted Productions prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
13. De consument heeft het recht om de overeenkomst met By-Ted Productions op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.
Eigendomsvoorbehoud
1. Concepten, ideeën en voorstellen die voor een klant worden ontwikkeld vallen onder het auteursrecht en blijven 70 jaar lang formeel en juridisch eigendom van By-Ted.
2. By-Ted Productions heeft als bedenker en ontwerper het alleenrecht om het beschermde werkt openbaar te maken en/of te verveelvoudigen.
3. De klant verkrijgt pas na betaling van de facturen, een licentie om het werk op de overeengekomen manier te publiceren.
Naburige rechten
1. By-Ted Productions behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellen¬recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
1. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van By-Ted Productions (laten) kopiëren, aan derden tonen, verkopen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.
2. Deze exploitatierechten kunnen geheel of gedeeltelijk worden gekocht.
3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen mag By-Ted Productions namen van de klant, projecten en tot stand gebrachte werken vermelden in ieder marketing en communicatie uitingen ten behoeve van By-Ted Productions.
4. Tevens geeft de klant By-Ted Productions toestemming deze werken zonder naamsvermelding te gebruiken voor promotionele doeleinden en als stock-materiaal.
Persoonlijkheidsrechten
De werken van By-Ted Productions mogen nooit zonder toestemming worden veranderd of zonder vermelding van naam worden uitgegeven.
Betalingen en betalingstermijn
1. By-Ted Productions mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.
2. De klant dient betalingen achteraf binnen 14 dagen na levering van het product te hebben voldaan.
Gevolgen niet tijdig betalen
1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is By-Ted Productions gerechtigd een rente van 1% per week in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een week voor een hele week wordt gerekend.
2. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door By-Ted Productions, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan By-Ted Productions te betalen.
Levertijd
1. De door By-Ted Productions opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. De levertijd vangt aan nadat de door de klant voor akkoord getekende offerte aan By-Ted Productions door By-Ted Productions schriftelijk danwel elektronisch is bevestigd aan de klant.
3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij By-Ted Productions niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.
Transportkosten
Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.
Uitvoering van de overeenkomst
1. By-Ted Productions voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
2. By-Ted Productions heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
Geheimhouding
1. De klant houdt iedere informatie die hij (in welke vorm dan ook) van By-Ted Productions ontvangt geheim.
2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende By-Ted Productions waarvan hij weet of redelijker¬wijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan By-Ted Productions schade kan berokkenen.
3. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheim houdt.
4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.
Boetebeding

1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete.
            • is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000
            • is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000
2. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
3. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
4. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van By-Ted Productions waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Vrijwaring
De klant vrijwaart By-Ted Productions tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door By-Ted Productions geleverde producten en/of diensten.
Klachten
1. De klant dient een door By-Ted Productions geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant By-Ted Productions daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 14 dagen na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
3. Consumenten dienen By-Ted Productions uiterlijk binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort¬koming, zodat By-Ted Productions in staat is hierop adequaat te reageren.
5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat By-Ted Productions gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.
Aansprakelijkheid By-Ted Productions
1. By-Ted Productions is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
2. Indien By-Ted Productions aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
3. By-Ted Productions is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
4. Indien By-Ted Productions aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.
Vervaltermijn
Elk recht van de klant op schadevergoeding van By-Ted Productions vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.
Recht op ontbinding
1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer By-Ted Productions toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
2. Is de nakoming van de verplichtingen door By-Ted Productions niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat By-Ted Productions in verzuim is.
3. By-Ted Productions heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien By-Ted Productions kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.
Overmacht
1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van By-Ted Productions in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan By-Ted Productions kan worden toegerekend in een van de wil van By-Ted Productions onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk¬heid niet van By-Ted Productions kan worden verlangd.
2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer¬virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen en werkonderbrekingen.
3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor By-Ted Productions 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat By-Ted Productions er weer aan kan voldoen.
4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
5. By-Ted Productions is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.
Wijziging algemene voorwaarden
1. By-Ted Productions is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal By-Ted Productions zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.
Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar By-Ted Productions is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
Opgesteld op 01 januari 2021.